IKC Het Woud

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR ziet er op toe dat de procedures goed gevolgd worden en toetst het gevoerde beleid.
Om haar werk goed te kunnen doen, is de MR bevoegd: 

  • alle schoolaangelegenheden aan de orde te stellen, die zij nodig acht; 
  • gevraagd en ongevraagd voorstellen te doen en adviezen te geven. 

Voor diverse beleidsterreinen is instemming of advies van de MR nodig. Deze onderwerpen staan vermeld in het MR-reglement, dat conform de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is opgesteld. Het reglement, de vergaderingen en de notulen van de MR zijn (in principe) openbaar en op aanvraag bij een van de leden beschikbaar. Ouders worden daarnaast via reguliere MR-nieuwsbrieven, bijdrages in de nieuwsbrief en ouderavonden geïnformeerd over de onderwerpen en adviezen die in de MR besproken zijn. Daarnaast kunnen zij vragen stellen en input geven aan de leden 

Via verkiezingen binnen de oudergeleding en binnen het team zijn de volgende personen in de raad gekozen: 

Teamleden: 
Marieke; leerkracht groep 3/4 
Mirella; leerkracht groep 5/6
Ouders: 
Elke; moeder van een zoon in groep 4 
Heidi; moeder van drie zoons in groep 3, 6 en 8
 

2022 IKC Het Woud

Powered by BasisOnline