IKC Het Woud

AVG wetgeving

Onze school en de AVG wetgeving

Privacyverklaring

Het gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal

Wij gaan als school zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen, uw kinderen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van onze school, worden er gegevens over en van onze leerlingen vastgelegd.
Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.

Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
We maken als school gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Wij hebben als school met onze leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als u als ouders daar toestemming voor geeft, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming voor van u als ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen vragen wij een keer per jaar vooraf uw toestemming. U als ouders mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto's omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto's en video's kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de directeur.

Team de Basisschool Het Woud, Rijnsaterwoude

2022 IKC Het Woud

Powered by BasisOnline